STEP WORKING GUIDE -کتاب راهنمای کارکرد قدم

$12.00

Out of stock

SKU: Persian-05 Category:

Description

در سالهای آغازین دههء ۱۹۸۰ جزوات و دفترچه های متفاوتی از کارکرد قدمهای دوازده گانه متعلق به اعضاء به کمیته نشریات خدمات جهانی رسید که همگی نیز دارای یک درخواست مشترک برای انتشار یک راهنمای کارکرد قدم استاندارد بود تا کل انجمن معتادان گمنام بتواند برای کارکردن دوازده قدم ازآن استفاده کند

انجمن تقاضا داشت تا این پروژه درلیست اولویتهای کاری کنفرانس مربوط به کمیتهء خدمات جهانی WSCLC-NA قرارگیرد.درنتیجه نهایتا خدمات جهانی به WSCLC اعلام نمود تااین پروژه را درکنفرانس سال ۱۹۹۵ اغاز نماید

تیتر کاری این پروژه برای چندسالی((راهنمای نوشتن قدم))بود،و نهایتا نام آن به ((راهنمای کارکردقدم))تغییر یافت. هرفصل شامل شرح یک قدم و سوالات مربوطه میباشد

این کتاب با این نیت نوشته شده که هم بدرد تازه واردان بخورد و هم به اعضاء با تجربه کمک کند تا درک عمیق تری از دوازده قدم داشته باشند