Living clean – کتاب پاک زیستن

$14.00

Out of stock

SKU: persian-02 Category:

Description

:سفر ادامه دارد
انجمن معتادان گمنام ، مسیر ، فرآیند و راهی برای زندگی به ما عرضه می دارد . پاداش و تاثیر بهبودی بر زندگی پایان ناپذیر است . علیرغم این در چه مرحله از این سفر قرار داریم ، آموختن و رشد
برای ما ادامه دارد ، و هر چقدر پیش می رویم ، الهامات تازه ای خواهد شد . دست یافتن به انگیزه ای که بهبودی را تبدیل به یک سفر هیجان انگیز ، مداوم ، ارزشمند کند ، نیاز به تغییر مستمر و فعالانه عقاید و رفتارهای ما دارد . برای اکثر ما این به معنی تغییر حالت نوامیدی به شوق و اشتیاق است