HOW AND WHY – کتاب چگونگی عملکرد

$13.00

Out of stock

SKU: Persian-06 Category:

Description

کتاب دیگری که به شما معرفی میگردد، چگونگی عملکرد نام دارد،و بررسی دوازده قدم و دوازده سنت معتادان گمنام میباشد و شامل دوبخش است

قسمت اول: قدمهای دوازده گانه نام دارد و هدف آن دعوت از اعضاء به پیمودن مسیر بازیابی و همچنین استفاده از آن بعنوان یک درک شخصی از اصول روحانی دوازده قدممعتادان گمنام میباشد

قسمت دوم: کتاب سنتهای دوازده گانه نام دارد و هدف آن این است که زمینهء بحث و تعمق را به گونه ای فراهم کند که گروههای محلی قادر شوند از اصول نهفته در هر سنت با توجه به شرایط منطقه ای ،برداشتی عملی و قابل اجراء بیابند